Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu
operacyjnego "WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020"


O projekcie


Projekt „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na rozwój mikro, małych i średnich firm w Polsce” realizowany jest przez warszawską Kancelarię Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz Sp. j. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost liczby polskich przedsiębiorców z sektora MMŚP, których pracownicy nabyli kompetencje w zakresie PPP, co pozwoli im nazdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Projekt polega na przeprowadzeniu 45 szkoleń dla 130 os. (przedstawicieli 65 podmiotów MMŚP w tym 65 kobiet i mężczyzn) w zakresie PPP. Programszkolenia dotyczy zasad realizacji przedsięwzięć w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 5 szkoleń dla 50 uczestników z tematyki ogólnej i 40 szkoleń dedykowanych dla 80 uczestników.

Udział w projekcie przełoży się bezpośrednio na wzrost poziomu wiedzy uczestników w zakresie przedsięwzięć realizowanych w formule PPP. Program szkoleń,metodologia ich przeprowadzania gwarantuje osiągnięcie sukcesu, rozumianego jako zdobycie wiedzy, kompetencji i umiejętności praktycznych istotnych zpunktu widzenia postępowań PPP i późniejszej realizacji przedsięwzięć w tej formule.

PODJĘTE W RAMACH PROJEKTU DZIAŁANIA PRZEŁOŻĄ SIĘ NA:

  1. wzrost liczby postępowań PPP, w których stroną prywatną są przedstawiciele MMŚP;
  2. skuteczne wykorzystanie kapitału prywatnego sektora MMŚP w sektorze usług publicznych;
  3. zwiększenie dynamiki rozwoju sektora MMŚP poprzez inwestycje w stabilne przedsięwzięcia PPP;
  4. zwiększenie poziomu i jakości świadczenia usług publicznych.

Podstawę prawną realizacji Projektu stanowi umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 6 września 2016 r. nr UDA-POWR.02.2.0-00-0306/16-00, zawarta pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Kancelarię Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz Sp. j. oraz właściwe akty prawne i przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego regulujące zasady realizacji Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.