Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu
operacyjnego "WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020"


REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


„Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na rozwój mikro, małych i średnich firm w Polsce”


§ 1
Informacje o Projekcie

 1. Podstawę prawną realizacji Projektu „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na rozwój mikro, małych i średnich firm w Polsce”, zwanym dalej („Projektem”) stanowi umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja zawarta pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa a Kancelarią Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz Sp. j. z siedzibą w Warszawie 02-629 przy ulicy Pilickiej 19.
 2. Projekt „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na rozwój mikro, małych i średnich firm w Polsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.
 3. Projekt „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na rozwój mikro, małych i średnich firm w Polsce „ realizowany jest na terenie Warszawy w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Projekt – oznacza to projekt pt. Partnerstwo publiczno- prywatne szansa na rozwój mikro, małych i średnich firm w Polsce realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz Spółką Jawną z siedzibą w Warszawie 02-629 , przy ulicy Pileckiej 19.
 2. Beneficjent – Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie 02-629 , przy ulicy Pileckiej 19 .
 3. Biuro Projektu – Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz Spółką Jawną z siedzibą w Warszawie 02-629 , przy ulicy Pileckiej 19.
 4. Przedsiębiorstwo (Uczestnik projektu) – będące mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Załącznika I do Rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.), które po złożeniu wymaganych dokumentów zostało zakwalifikowane przez Beneficjenta do udziału w Projekcie oraz podpisana została Umowa uczestnictwa w Projekcie.
 5. Mikroprzedsiębiorstwo - Przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęło obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
 6. Małe przedsiębiorstwo - Przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji  finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
 7. Średnie przedsiębiorstwo - Przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji  finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
 8. Pracownik - osoba będąca pracownikiem Przedsiębiorstwa (Uczestnika Projektu), która została delegowana do udziału w Projekcie przez pracodawcę Pracownikiem zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz. 359) mogą być:
  1. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94, z późn. zm.);
  2. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy,
  3. właściciel, pełniący funkcje kierownicze;
  4. wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z tego tytułu korzyści finansowe
 9. Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana przez Kierownika projektu w celu przeprowadzenia rekrutacji Beneficjentów pomocy. W skład Komisji wchodzą: Kierownik projektu, Specjalista ds. rekrutacji i szkoleń
 10. Pomoc de minimis - oznacza to kategorię udzielonego wsparcia o wartości nie powodującej zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. Jego udzielenie nie niesie ze sobą odczuwalnego następstwa w zakresie handlu i konkurencji między państwami członkowskimi. Zasady udzielania pomocy de minimis określa rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 11. Dzień udzielenia pomocy de minimis - dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy poprzez podpisanie Umowy uczestnictwa w Projekcie.
 12. Udział w Projekcie - oznacza udział Przedsiębiorstwa oraz wydelegowanych pracowników w zaplanowanych w ramach Projektu szkoleniach ogólnych i/lub dedykowanych. Udział w Projekcie rozpoczyna się od dnia podpisania przez niego Umowy uczestnictwa w Projekcie.
 13. Szkolenia ogólne - obejmują podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne regulujące partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce.
 14. Szkolenia dedykowane - muszą bezpośrednio wynikać z analizy rynku pod kątem planowanych przedsięwzięć ppp w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, którymi będą zainteresowane MMSP – uczestnicy szkoleń dedykowanych.

*Wszelkie niezdefiniowane inaczej pojęcia mają znaczenie przyjęte w przepisach prawa, wytycznych i regulaminach regulujących dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

§ 3
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Partnerstwo publiczno-prywatne na rozwój mikro, małych i średnich firm w Polsce”.
 2. Głównym Celem Projektu jest wzrost liczby polskich przedsiębiorców z sektora MMŚP, których pracownicy nabyli kompetencje w zakresie Partnerstwa publiczno-prywatnego, co pozwoli im na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku do 31 grudnia 2018 roku.
 3. Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę w Polsce.
 4. Rekrutacja przeprowadzona zostanie zgodnie z zasadą równości płci, równości szans i niedyskryminacji.
 5. Realizacja projektu będzie odbywać się w sposób ciągły.
 6. Wszelkie wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie internetowej www.kdg.waw.pl

§ 4
Warunki udziału w Projekcie

 1. Spełnienie przez Przedsiębiorstwo kryteriów rekrutacji jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Projekcie.
 2. Kryteria rekrutacji udziału w Projekcie spełnia Przedsiębiorstwo, które:
  1. spełnia wymogi mikro, małego lub średniego w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Załączniku I do Rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.),
  2. jest zarejestrowane i posiada siedzibę na terenie Polski,
  3. działalność przedsiębiorstwa nie została zawieszona,
  4. nie ma przeciwskazań formalnych do korzystania ze wsparcia de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013),
  5. wniesie wkład własny.
 3. Przedsiębiorstwa uczestniczą w Projekcie poprzez delegowanie swoich Pracowników.

§ 5
Formy wsparcia w projekcie

 1. Projekt składa się z następujących etapów wsparcia:
  1. diagnozy poziomu zapotrzebowania na szkolenia, przeprowadzonej za pomocą formularza on-line
  2. szkoleń ogólnych (obligatoryjne):
   • 2 dni szkoleniowe, łącznie 16 godziny, 2 dni dzień po dniu szkoleń dedykowanych (opcjonalnie, dla Przedsiębiorstw które wezmą udział w szkoleniach ogólnych);
   • 2 dni szkoleniowe, łącznie 16 godziny, 2 dni dzień po dniu.
 2. Do Projektu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zakwalifikowanych zostanie:
  1. na szkolenia ogólne: 25 przedsiębiorstw - 50 pracowników
  2. na szkolenia dedykowane: 40 przedsiębiorstw - 80 pracowników
 3. W Projekcie może wziąć udział maksymalnie 2 pracowników reprezentujących jedno Mikro, Małe lub Średnie Przedsiębiorstwo.
 4. Udział we wsparciu wiąże się z podpisaniem Umowy uczestnictwa w Projekcie pomiędzy Przedsiębiorstwem a Beneficjentem.
 5. Wartość szkolenia dla jednego przedsiębiorstwa wynosi:
  1. za szkolenie ogólne, kwota 628 PLN
  2. za szkolenia dedykowane, kwota 628 PLN
 6. Udział Przedsiębiorstwa w Projekcie jest odpłatny i wynosi 10 procent wartości szkolenia:
  1. za szkolenie ogólne, kwota 628 PLN od przedsiębiorstwa (udział 2 pracowników)
  2. za szkolenia dedykowane, kwota 628 PLN od przedsiębiorstwa (udział 2 pracowników)
 7. Informacje uzyskane od Uczestnika w momencie początkowym oraz końcowym uczestnictwa w Projekcie będą określały wskaźnik skuteczności, efektywności i użyteczności wsparcia udzielonego w ramach Projektu.
 8. W momencie podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie Beneficjent wystawi Przedsiębiorstwu zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.
 9. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Beneficjent ma prawo rozwiązać Umowę uczestnictwa w Projekcie ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji Przedsiębiorstwo otrzyma od Beneficjenta Zaświadczenie korygujące faktycznie otrzymaną pomoc de minimis.

§ 6
Zasady rekrutacji do projektu

 1. Za rekrutację do Projektu odpowiedzialny jest Beneficjent.
 2. Rekrutacja rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia realizacji projektu i trwa w sposób ciągły przez okres realizacji projektu tj. 02.01.2017 – 31.12.2018 r.
 3. Przedsiębiorstwo (Uczestnik projektu) akceptujący zasady jego realizacji określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie zobowiązani są do wypełnienia na stronie internetowej Projektu www.kdg.waw.pl formularza rekrutacyjnego.

Etap pierwszy – ocena formalna:

 1. Zainteresowany/Zainteresowana wypełnia aplikację z użyciem formularza online w celu otrzymania wyniku punktowego MMSP wraz z informacją czy spełnia kryteria udziału w Projekcie. Formularz wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest na stronie www.kdg.waw.pl. W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza on-line pliku przez Zainteresowanego/Zainteresowaną Specjalista ds. rekrutacji i szkoleń wysyła go na wskazany adres mailowy.
 2. Wszystkie dokumenty na etapie rekrutacji będą w plikach pozwalających na ich odczytanie przez osoby niedowidzące.
 3. Dostarczenie wypełnionego i podpisanego przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania MMŚP Formularza Rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami do Biura projektu:
  • osobiście, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak &Kordasiewicz Spółką Jawną z siedzibą w Warszawie 02-629, przy ulicy Pileckiej 19
  • za pośrednictwem poczty na adres j.w.
  • e-mailem w formie scanu na adres:m.kolasinski@kdg.waw.pl
 4. Przedsiębiorstwo (Uczestnik projektu) zobowiązany jest dostarczyć Beneficjentowi wygenerowany formularz rekrutacyjny i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Przedsiębiorstwa wraz z załącznikami:
  • Załącznik nr 1 – Formularz rejestrowy przedsiębiorstwa potwierdzający adres siedziby przedsiębiorstwa na terenie Polski (KRS lub CEiDG)
  • Załącznik nr 2 - Zakres danych nt. Uczestników Projektów współfinansowanych z EFS wypełniony i podpisany oddzielnie przez każdego Uczestnika i każdą Uczestniczkę
  • Załącznik nr 3 – Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zg. ze wzorem PARP, w liczbie zgodnej z liczbą delegowanych pracowników)
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie pracodawcy o zakresie wykonywanych obowiązków dla każdego z delegowanych pracowników, potwierdzające że pracownik ten jest zaangażowany lub planowany do zaangażowania w proces ubiegania się przedsiębiorstwa o ppp w Polsce
  • Załącznik nr 5 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • Załącznik nr 6 – oświadczenie przedsiębiorcy o udzielonej pomocy de minimis, jakie przedsiębiorstwo otrzymało w ciągu ostatnich trzech lat lub o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
  • Załącznik nr 8 - Oświadczenie o obowiązku składania sprawozdań finansowych
 5. Weryfikacja przez Beneficjenta kompletności wymaganych dokumentów
 6. Ocena przez Beneficjenta wypełnionych przez Zainteresowanych i Zainteresowane Formularzy Rekrutacyjnych wraz z załącznikami pod kątem spełnienia formalnych kryteriów udziału w Projekcie.
 7. Utworzenie listy rankingowej.

Etap drugi – decyzja rekrutacyjna

 1. Ostatecznego wyboru uczestników - dokona Komisja Rekrutacyjna składająca się z Kierownika projektu oraz Specjalisty ds. rekrutacji i szkoleń
 2. Decyzja zostanie podjęta na podstawie:
  • analizy informacji zawartych w Formularzu Rekrutacyjnym i załącznikach
  • kompletności i poprawności formalnej złożonych dokumentów
  • uzyskanej liczbie punktów w ramach drugiego etapu rekrutacji
  • kolejności zgłoszeń
 3. Każda z osób uczestniczących w Rekrutacji zostanie telefonicznie lub mailowo poinformowana o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się do udziału
 4. w Projekcie (bądź o wpisie na Listę Rezerwową). Osoby zakwalifikowane otrzymają informację dotyczącą harmonogramu działań.
 5. Ostatecznie na Listę Uczestników i Uczestniczek Projektu zostaną wpisane osoby, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji oraz dostarczą czytelnie podpisaną przez Beneficjenta pomocy Umowę uczestnictwa w projekcie wraz z kompletem czytelnie podpisanych, wymaganych załączników do umowy.
 6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu z udziału w Projekcie, Projektodawca może żądać od Beneficjenta pomocy zwrotu całego kosztu jego/jej udziału w Projekcie
 7. Skreślenia z listy Uczestników i Uczestniczek dokonuje Kierownik projektu po uzgodnieniu z Koordynatorem projektu wskazując równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, która kwalifikuje się do udziału w Projekcie.
 8. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez osoby zakwalifikowane do Projektu, zaproszenie do udziału w Projekcie kierowane będzie do osób z Listy rezerwowej.
 9. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w Projekcie osoby z listy rezerwowej podejmie Koordynator projektu w porozumieniu ze Specjalistą ds. rekrutacji i szkoleń.

*Osoby włączone do Projektu z listy rezerwowej, po podpisaniu Umowy uczestnictwa w projekcie z Beneficjentem pomocy, będą miały zapewniony udział w pełnym zakresie wsparcia

§ 7
Uczestnictwo w projekcie

 1. 1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest do :
  1. przekazania swoich danych osobowych, zgodnie z zakresem wymaganym przez PARP,
  2. wyrażenia zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celu realizacji zadań związanych z ewaluacją, kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością,
  3. wyrażenia zgody na udział w badaniach i wywiadach pogłębionych w ramach Projektu,
  4. wypełniania zgodnie z prawdą, podpisania i przekazania Zakresu danych nt. Uczestników Projektów współfinansowanych z EFS
  5. potwierdzania uczestnictwa w zajęciach poprzez podpis na liście obecności składany każdego dnia zajęć realizowanych w ramach szkoleń oraz formularzach doradztwa ,
  6. punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
  7. szanowania innych Uczestników i Uczestniczek Projektu oraz trenerów i doradców, niezależnie od płci, wieku, religii, rasy czy niepełnosprawności,
  8. udziału w co najmniej 90% łącznej liczby godzin szkoleniowych i 8 godzinach doradztwa poszkoleniowego realizowanych w ramach Ścieżki I,
  9. wypełnienia w całości i zgodnie z prawdą i oddania Projektodawcy kwestionariuszy i ankiet,
  10. wypełnienia w całości i oddania testów wiedzy,
  11. wypełnienia w całości i zgodnie z prawdą dodatkowych dokumentów lub udzielania odpowiedzi na pytania Projektodawcy, PARP lub instytucji upoważnionych przez PARP, związane z oceną szkolenia i Projektu zarówno w trakcie trwania Ścieżki I jak i po jej zakończeniu.
 2. Zaświadczenie/ Certyfikat o ukończeniu szkolenia i doradztwa poszkoleniowego otrzymają wszyscy Uczestnicy i Uczestniczki Projektu, którzy wypełnią łącznie poniższe warunki dotyczące:
  1. uczestnictwa w co najmniej 90% łącznej liczby godzin szkoleniowych (dopuszczalna jest nieobecność podczas max. 4 godzin zajęć), potwierdzonego podpisami na listach obecności,
  2. wypełnienia i oddania Beneficjentowi ankiety satysfakcji oceniającej szkolenie, wypełnienia, oddania pre i post-testów wiedzy oraz zaliczenia post-testu, co oznacza udzielenie min. 60% prawidłowych odpowiedzi

§ 8
Obowiązki formalne Przedsiębiorcy (Uczestnika Projektu)

 1. Przedsiębiorstwo (Uczestnik projektu) zobowiązuje się do przekazania podpisanej Umowy uczestnictwa w Projekcie w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Beneficjenta informacji o spełnieniu kryteriów kwalifikacji.
 2. Przedsiębiorstwo (Uczestnik projektu) zobowiązuje się dostarczyć do Beneficjenta w dniu podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie wygenerowany formularz rejestracyjny i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Przedsiębiorstwa wraz załącznikami ( zał. 1-6)
 3. Przedsiębiorstwo (Uczestnik Projektu) zobowiązuje się do oddelegowania Pracownika/ków do uczestnictwa w Projekcie, w godzinach i wymiarze umożliwiającym czynny i pełny udział w oferowanych formach wsparcia.
 4. Przedsiębiorstwo (Uczestnik Projektu) zobowiązuje się do wniesienia wymaganego wkładu własnego.
 5. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do wypełniania kwestionariuszy i ankiet związanych z realizacją Projektu oraz innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia projektu oraz jego ewaluacji.
 6. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do wypełniania kwestionariuszy i ankiet związanych z realizacją Projektu oraz innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia projektu oraz jego ewaluacji.

§ 9
Dane osobowe

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu udzielenia wsparcia w ramach Umowy.
 2. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent przestrzega się zasad przedstawionych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

§ 10
Wyliczenie wkładu jaki musi ponieść Przedsiębiorca:

Pomoc de minimis

 1. Pomoc finansowa udzielona na przeprowadzenie szkolenia dla Przedsiębiorstwa (uczestnika Projektu) stanowi pomoc de minimis.
 2. Wartość szkoleń dla 1 przedsiębiorstwa ( delegowanych 2 pracowników/pracownic) wynosi:
  1. za szkolenia ogólne: 628zł
  2. za szkolenia dedykowane: 628 zł
 3. Przedsiębiorstwo biorące udział w projekcie wnosi wkład własny w wysokości 628zł co stanowi 13,25% kosztów szkoleń objętych pomocą de minimis:
  1. za szkolenie ogólne, kwota 628 PLN od przedsiębiorstwa (cena dwie osoby)
  2. za szkolenia dedykowane, kwota 628 PLN od przedsiębiorstwa (cena za dwie osoby)
 4. Wkład własny zostanie wniesiony z chwilą przystąpienia Przedsiębiorstwa do projektu na konto: 44 1140 2004 0000 3102 7660 7050
 5. Dniem udzielenia pomocy de minimis jest dzień zawarcia Umowy.
 6. W momencie podpisywania Umowy, Beneficjent wystawi Przedsiębiorstwu zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.
 7. Wysokość pomocy de minimis przyznanej Przedsiębiorstwu może ulec zmianie po weryfikacji ostatecznych kosztów Projektu. Zmiana wartości pomocy de minimis nie wymaga aneksowania Umowy. Beneficjent zobowiązuje się do wystawienia skorygowanego zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tej okoliczności.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Projektu www.kdg.waw.pl
 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 3. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Beneficjent Projektu, a zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.